Wybrane dane finansowe

 

w tys. zł

w tys. zł

w tys. zł

w tys. zł

w tys. zł

w tys. zł

WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE

Za 2022 rok

Za 2022

Za 2021 rok

Za 2020 rok

Za 2019 rok

Za 2018 rok

 

od 01.01.2023

od 01.01.2022

od 01.01.2021

od 01.01.2020

od 01.01.2019

od 01.01.2018

 

do 31.12.2023

do 31.12.2022

do 31.12.2021

do 31.12.2020

do 30.12.2019

do 31.12.2018

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

           

 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

159 510

150 891

133 592

120 989

117 552

135 759

 Zysk (strata) z działalności operacyjnej

11 108

5 980

9 178

9 225

6 673

11 933

 Zysk (strata) brutto

10 006

2 783

8 396

10 072

6 454

12 076

 Zysk (strata) netto

8 575

1 249

6 578

7 787

4 913

9 486

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

           

 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

10

-1 806

8 342

12 570

13 438

11 696

 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

-13 973

-12 179

-14 101

-8 661

-9 310

-7 526

 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

12 825

11 815

7 356

-2 590

-3 696

-4 330

 Przepływy pieniężne netto, razem

-1 138

-2 170

1 597

1 319

432

-160

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

 Stan na 31.12.2023

 Stan na 31.12.2022

 Stan na 31.12.2021

 Stan na 31.12.2020

Stan na 31.12.2019

 Stan na 31.12.2018

 Aktywa razem

144 331

140 646

127 214

107 866

107 060

106 176

 Zobowiązania długoterminowe

17 676

7 747

4 196

 5 252

6 093

3 835

 Zobowiązania krótkoterminowe

22 182

36 418

27 205

13 681

19 073

21 078

 Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej

104 473

96 481

94 594

87 723

80 476

79 944

 Kapitał zakładowy

48 046

48 046

48 046

48 046

48 046

48 046

POZOSTAŁE

           

 Liczba akcji

9 609 193

9 609 193

9 609 193

9 609 193

9 609 193

9 609 193